Pengertian Khabar dan Atsar

Al-Khabar

Kata الخبر (al-Khabar) adalah salah satu kosa kata bahasa Arab. Jamaknya adalah الأخبار (al-akhbâr). Secara bahasa kata al-khabar berarti النبأ (al-naba’; berita yang besar) (Ibn Manzhûr, op. cit., II/109).

Para ahli berbeda pendapat dalam memberikan batasan makna al-khabar. Sementara ahli berpendapat, bahwa al-khabar sinonim dengan hadis. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh al-’Asqalâniy. Pendapatnya, al-kabar adalah:
مرادف للحديث (Ibn Hajar, [t. th.]: 3)
Artinya: Sinonim dengan hadis.

Sementara ahli lain berpendapat, bahwa al-khabar adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Saw. Pendapat ini, antara lain, dikemukakan oleh ahli fiqh Khurasân. Pendapatnya, al-khabar adalah:
ما يروى عن الرسول صلى الله عليه و سلم.
Artinya: Sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul Saw.


Al-Atsar

Kata al-Atsar (الأثر) adalah salah satu kata bahasa Arab. Jamaknya adalah آثار (âtsâr). Secara bahasa kata الأثر berarti: بقية الشيء (bekas sesuatu) (Ibn Manzhûr, 2003: I/75).

Para ahli berbeda pendapat dalam memberikan batasan makna al-atsâr. Menurut al-Nawawiy, al-atsar adalah:
المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي. (al-Nawawiy, 1985: 33)
Artinya: Sesuatu yang diriwayatkan secara muthlaq baik yang berasal dari Rasûlullah Saw atau dari shahâbiy.

Pendapat yang mirip dikemukakan oleh al-Sakhâwiy, menurutnya al-atsar adalah:
الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد (al-Syakhâwiy, 2001: I/122).

Pendapat ini, menurut al-Nawawiy dipilih oleh para ahli hadis dan selain mereka dan juga diperpegangi oleh ulama salaf dan mayoritas khalaf.

Diantara argumen penggunaan kata al-atsar untuk sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Saw dan selainnya antara lain, Abû Ja’far al-Thahâwiy menamakan kitabnya dengan شرح معاني الآثار. Kitab ini memuat hadis marfû’, mawqûf, dan maqthû’. Pengertian ini sejalan dengan makna bahasa, karena kata al-atsar terambil dari ungkapan أثرت الحديث yang berarti رويته (saya meriwayatkannya).

Menurut ahli fiqh Khurasân, antara lain Abû al-Qâsim al-Fawrâniy, sebagaimana dikutip oleh al-Khasyû’iy al-Khasyû’iy Muhammad al-Khasyû’iy, al-atsar adalah:
ما يروى عن الصحابي (al-Khasyû’iy, 1424 H./2004: 31.).
Artinya: Sesuatu yang diriwayatkan dari shahâbiy.

Jadi menurut ahli fiqh Khurasân, al-atsar adalah sesuatu yang diriwayatkan dari selain Nabi Saw.

Berdasarkan hal ini, maka kata al-atsar dipergunakan untuk hadis mawqûf dan maqthû’ dan tidak dipergunakan untuk hadis marfû’.

Diantara argumen penggunaan kata al-atsar untuk sesuatu yang diriwayatkan dari selain Nabi Saw, antara lain, al-Bayhaqiy menamakan kitabnya dengan معرفة السنن و الآثار. Kitab ini memuat hadis marfû’dan selainnya. Perbedaan tingkatan dalam pengungkapan, pertama (السنن) dan kedua (الأثار) mengindikasikan bahwa yang pertama tidak sama dengan yang kedua, yang pertama adalah hadismarfû’ sedangkan yang kedua adalah hadis mawqûf dan maqthû’.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ajjâj al-Khathîb, Muhammad. Ushûl al-Hadis Ulûmuhu wa Mushthalahuhu . Bairût: Dâr al-Fikr. 1989.

Al-Âmidiy, Aliy ibn Abiy ‘Aliy ibn Muhammad Abû al-Hasan. al-Ihkâm fiy Ushûl al-Ahkâm Bairût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah. [t. th.].

Al-Khasyû’iy, al-Khasyû’iy Muhammad. Ghayat al-Îdhâh fiy ‘Ulûm al-Ishthilâh. Al-Qâhirah: Jâmi’at al-Azhar. 1424 H./2004.

Al-Syâthibiy, Ibrâhim ibn Mûsâ al-Lakhmiy al-Gharnâthiy al-Mâlikiy Abû Ishâq. Al-Muwâfaqât fiy Ushûl al-Syarî’ah. Bairût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah. [t. th.].

Ibn ‘Abd al-Salam, Al-Izz. Qawa’id al-Ahkam.

Ibn Hajar, Ahmad ibn ‘Aliy … al-’Asqalâniy. Syarh Nukhbat al-Fikr fiy Mushthalah Ahl al-Âtsâr (SyarhNukhbat).

Ibn Manzhûr, Muhammad ibn Mukarram. Lisân al-’Arab. Al-Qâhirah: Dâr al-Hadis.

Ibn Taymiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taymiyah. XVIII/346.

Muslim, Abu al-Husayn … ibn al-Hajjâj al-Qusyayriy al-Naysâbûriy. Shahîh Muslim. Bairût: Dâr al-Fikr. t. th.


dikutip dari blog guru saya Dr. H. Buchari, M, M.Ag di http://arichaniago.wordpress.com/2010/02/21/pengertian-sunnah/


Baca Juga

Share this:

Post a Comment

 
  • Contact Us | Site Map | TOS | Privacy Policy | Disclaimer
  • Copyright © Bismi Rabb. Template by OddThemes