Pengertian Hadis


Kata hadis حديث adalah salah satu kosa kata bahasa Arab. Kata الحديث secara bahasa berarti: الجديد lawan dari kata القديم; dan juga berarti الخبر atau القصص. (Ibn Manzhûr, …: …).

Secara istilah, terdapat perbedaan para ahli dalam memberikan pengertian hadis.

Pertama, menurut mayoritas ahli hadis, hadis ialah:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية حقيقة أو حكما، حتى الحركات و السكنات في اليقظة و المنام و كذالك ما أضيف إلى الصحابة و التابعين من قول أو فعل، فيشمل المرفوع و الموقوف و المقطوع. (al-Khasyû’iy, 2004: 6)

Artinya: Perkataan, perbuatan, persetujuan, bentuk fisik, akhlak –baik hakikiy atau hukumiy sampai gerak dan diam dalam terjaga dan tidur yang disandarkan kepada Nabi Saw demikian pula perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada para shahâbiy dan tâbi’iy. Termasuk di dalamnya [hadis]marfû’, mawqûf dan maqthû’.

Menurut Ibn Hajar, yang dimaksud engan hadis dalam pengertian syar’iy adalah:

ما يضاف فيه إلى النبي صلى الله عليه و سلم.

Artinya: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw.

Menurut al-Sakhâwiy, hadis adalah:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه و سلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات و السكنات في اليقظة و المنام. (al-Sakhâwiy, 2001: I/12)

Artinya: Perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat sampai gerak dan diam dalam terjaga dan tidur yang disandarkan kepada Nabi Saw.

Menurut penulis al-Nukhbat al-Nabhâniyyah, hadis dalam istilah mayoritas ahli hadis dipergunakan untuk:

قول النبي صلى الله عليه و سلم تصريحا أو حكما و على فعله و على تقريره و كذلك وصفه و خلقه صلى الله عليه و سلم و كذلم الأيام. (al-Nukhbat al-Nabhâniyyah, t. th.: 6).

Artinya: perkataan Nabi Saw baik tegas atau hukumiy, perbuatan dan persetujuannya, demikian pula bentuk fisik dan akhlaknya serta perjalanan hidupnya.

Menurut al-Thîbiy sebagaimana dikutip al-Suyûthiy, bahwa:

الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابي و التابعي و فعلهم و تقريرهم.

Artinya: [Istilah] hadis memiliki cakupan lebih umum, ia memuat perkataan Nabi Saw, shahâbiy dan tâbi’iy dan perbuatan dan persetujuan mereka.

Kedua,

ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية ، فيطلق على المرفوع. (al-Khasyû’iy, 2004: 6)

Artinya: Perkataan, perbuatan, persetujuan, bentuk fisik, akhlak. Dan hanya dipergunakan untuk [hadis] marfû’.

Ketiga,

ما أضيف إلى رسول صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل.

Artinya: Perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada Rasul Saw.

Ibn al-Akfâniy berpendapat:

علم الحديث الخاص بالرواية: علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه و سلم و أفعاله، و روايتها و ضبطها و تحرير ألفاظها.

Artinya: Ilmu hadis riwâyah adalah ilmu yang mencakup perkataan Nabi Saw dan perbuatannya, periwayatan, ketepatan dan penulisan lafazh-lafazh-nya.

Menurut al-Suyûthiy, ada yang berpendapat bahwa istilah selain hadis dipergunakan untuk istilah hadis, dengan syarat pembatasan. Maka diungkapkan: هذا حديث موقوف على عمر مثلا [contohnya, ini hadis mawqûf sampai pada Umar].

Penamaan dengan hadis untuk sesuatu yang berasal dari Nabi Saw berasal dari Nabi Saw sendiri. Beliau bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhâriy dari Abû Hurayrah,

أنه قال: “قيل يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: “لقد ظننت يا أبا هريرة! أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال “لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. (al-Bukhâriy, 2007: I/193)

Artinya: … Bahwasanya dia berkata: “Rasulullah Saw ditanya: “Siapa orang paling bahagia dengan memperoleh syafâ’atmu di Hari Kiamat? Rasulullah Saw menjawab: “Ya Abû Hurayrah! Saya sydah menduka bahwa tidak ada orang yang lebih dahulu menanyakan hadis tentang persoalan ini dari kamu, karena saya melihat keantusiasanmu untuk memperoleh hadis. Orang yang paling bahagia dengan memperoleh syafa’atku pada Hari Kiamat adalah orang yang mengatakan “Tidak ada Tuhan [yang hak] selain Allah tulus dari kalbu dan jiwanya.

Menurut ahli hadis, hadis tidak sama dengan sunnah, karena yang dimaksudkan ialah riwayat-riwayat yang berasal dari Rasûlullah Saw setelah menjadi rasul (بعد البعثة) (Ajjâj al-Khathîb, op. cit.: 19).

Jadi, dari segi kandungan makna, sunnah mengandung makna yang lebih luas daripa pada hadis.

Menurut ahli ushûl al-fiqh, hadis tidak sama dengan sunnah, karena yang dimaksud adalah sunnah qawliyyah. (Ajjâj al-Khathîb, 1989: 19).

Jadi, dari segi kandungan makna, sunnah juga mengandung makna yang lebih luas dari pada hadis.DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ajjâj al-Khathîb, Muhammad. Ushûl al-Hadis Ulûmuhu wa Mushthalahuhu . Bairût: Dâr al-Fikr. 1989.

Al-Âmidiy, Aliy ibn Abiy ‘Aliy ibn Muhammad Abû al-Hasan. al-Ihkâm fiy Ushûl al-Ahkâm Bairût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah. [t. th.].

Al-Khasyû’iy, al-Khasyû’iy Muhammad. Ghayat al-Îdhâh fiy ‘Ulûm al-Ishthilâh. Al-Qâhirah: Jâmi’at al-Azhar. 1424 H./2004.

Al-Syâthibiy, Ibrâhim ibn Mûsâ al-Lakhmiy al-Gharnâthiy al-Mâlikiy Abû Ishâq. Al-Muwâfaqât fiy Ushûl al-Syarî’ah. Bairût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah. [t. th.].

Ibn ‘Abd al-Salam, Al-Izz. Qawa’id al-Ahkam.

Ibn Hajar, Ahmad ibn ‘Aliy … al-’Asqalâniy. Syarh Nukhbat al-Fikr fiy Mushthalah Ahl al-Âtsâr (SyarhNukhbat).

Ibn Manzhûr, Muhammad ibn Mukarram. Lisân al-’Arab. Al-Qâhirah: Dâr al-Hadis.

Ibn Taymiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taymiyah. XVIII/346.

Muslim, Abu al-Husayn … ibn al-Hajjâj al-Qusyayriy al-Naysâbûriy. Shahîh Muslim. Bairût: Dâr al-Fikr. t. th.


dikutip dari blog guru saya Dr. H. Buchari, M, M.Ag di http://arichaniago.wordpress.com/2010/02/21/pengertian-sunnah/Baca Juga

Share this:

Post a Comment

 
  • Contact Us | Site Map | TOS | Privacy Policy | Disclaimer
  • Copyright © Bismi Rabb. Template by OddThemes